Trygderetten kom til at overgangsstønad var omfattet av forordning (EF) nr. 883/2004, og at norske myndigheter siden 1994 har praktisert dette regelverket feil.

Saken gjaldt en svensk statsborger som flyttet fra Sverige til Norge og kun hadde snaut to års medlemskap i folketrygden da hun fremsatte krav om overgangsstønad. NAV viste til at hun ikke oppfylte medlemskapsvilkåret i folketrygdloven § 15-2 om tre års (nå fem års) forutgående medlemskap i folketrygden og avslo kravet. Spørsmålet i saken var om NAV pliktet å ta hensyn til tiden i Sverige ved vurderingen av om medlemskapsvilkåret var oppfylt. Svaret på dette spørsmålet berodde på om forordning (EF) nr. 883/2004 og sammenleggingsprinsippet i forordningens artikkel 6 kom til anvendelse. Helt siden 1994 har norske myndigheter forutsatt at overgangsstønad faller utenfor ikke bare trygdeforordningen, men hele EØS-avtalen.

Etter å ha innhentet rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, kom Trygderetten – i likhet med EFTA-domstolen – til at overgangsstønad måtte anses som en familieytelse etter forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 3 første ledd bokstav j. Forordningen fikk dermed anvendelse i saken, med den følge at den ankende part i henhold til forordningens artikkel 6 hadde rett til å få medregnet trygdetid i Sverige ved vurderingen av om vilkåret i folketrygdloven § 15-2 om tre års forutgående medlemskap i trygden var oppfylt.

Trygderetten omgjorde det påankede vedtaket slik at den ankende part ble innvilget overgangsstønad.

Kjennelsen kan leses her: TRR-2020-1763

Oppdatering 30. mars 2023:

I pressemelding 23. februar 2023 uttalte NAV at etaten, i samsvar med ovennevnte avgjørelser fra EFTA-domstolen og Trygderetten, har endret praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket. Praksis er endret for barnetrygd, kontantstøtte og stønad til enslig mor eller far. Endringene innebærer blant annet at foreldre som bor sammen med barnet i et annet EØS-land, kan ha en selvstendig rett til familieytelser fra Norge. Det skal heller ikke lenger skilles mellom foreldre som aldri har bodd sammen og gifte, skilte, separerte eller tidligere samboende foreldre. Endringen innebærer at også foreldre som aldri har bodd sammen, har rett til familieytelser fra Norge hvis en av foreldrene er omfattet av norsk trygdeordning.

For barnetrygd og stønad til enslig mor eller far, opplyste NAV at praksisendringen gjelder med virkning fra 1. januar 1994. For kontantstøtte opplyste NAV at endringen gjelder fra 1. august 1998 som er måneden ytelsen ble innført i norsk rett. I pressemeldingen het det videre at de som mener de har eller har hatt en sak som kan være berørt av praksisendringen, kan ta kontakt med NAV.