Trygderetten ser frem til å gjennomgå utvalgets vurderinger og anbefalinger og vil utarbeide høringssvar innen fristen. Trygderettens leder, Trine Fernsjø, har gitt følgende foreløpige kommentar i forbindelse med offentliggjøring av rapporten: 

«Jeg synes det er positivt at det er foretatt en helhetlig vurdering av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Trygderetten har hatt god dialog med utvalget underveis, og har en opplevelse av at utvalget har gjort en bred og grundig utredning. Vi har ikke hatt anledning til å lese hele rapporten ennå, men etter å ha fulgt presentasjonen fra utvalgets leder i dag, har jeg noen foreløpige kommentarer.

Jeg deler utvalgets vurdering av at saksbehandlingstiden i Trygderetten er for lang, og at det er alt for mange som venter på å få sin ankesak avgjort. Generelt mener jeg at forslagene som ble presentert er spennende. Trygderetten vil også sammen med departementet se på mulighetene for å sette i verk noen av endringsforslagene allerede før høringsprosessen.

Trygderetten vil komme tilbake med kommentarer til utvalgets anbefalinger etter å ha lest og drøftet rapporten internt.»