Trygderetten har for tiden en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på ca. 8 måneder. Saksbehandlingstiden vil variere over tid og viser nå en synkende tendens.

Saksbehandlingstiden for den enkelte sak påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser i Trygderetten. Din sak vil dermed kunne få kortere eller lengre saksbehandlingstid enn gjennomsnittet. Trygderetten vil normalt prioritere å behandle de eldste sakene først.

Saker som omhandler uføretrygd og arbeidsavklaringspenger vil ofte kreve at rett blir satt med både medisinsk- og attføringskyndig rettsmedlem. Dette fører til noe lengre saksbehandlingstid i disse sakene.

Vi har også en egen statistikkside som viser statistikk over saksinngang og saksbehandlingstid.