Normalt settes Trygderetten med to dommere. Saker som reiser vanskelige, uavklarte og/eller prinsipielle spørsmål kan etter omstendighetene settes med tre eller fem dommere. Dette reguleres av trygderettsloven § 7. Etter denne bestemmelsen kan retten settes med fem medlemmer «de tilfellene hvor det må antas at rettens avgjørelse kan bli bestemmende for praksis på et saksområde». At bestemmelsen bruker ordet «kan» og ikke «skal» innebærer at der vilkårene er oppfylt må det gjøres en konkret vurdering av om det er nødvendig og hensiktsmessig å sette rett med flere enn to medlemmer. Det er Trygderettens leder som beslutter dette.

Rettens administrator vil normalt gjøre en selvstendig vurdering av om de problemstillinger saken reiser, tilsier at den bør settes med tre eller fem medlemmer (forsterket rett). Der administrator mener saken reiser prinsipielle eller uavklarte spørsmål, vil dette bli forelagt for Trygderettens leder for vurdering. Hver av partene i en ankesak kan også anmode om at retten settes med tre eller fem medlemmer. En slik anmodning kan gjøres både i anke, oversendelsesbrev, eller i senere prosesskriv. Det vil være opp til Trygderettens leder om dette skal gjøres i den enkelte sak. Imidlertid vil det bli tillagt stor vekt om ankemotparten mener det er behov for rettsavklaring.

Her kan du søke i avsagte femmedlemskjennelser på Lovdata.

Prinsipielle kjennelser under arbeid

AnkenummerSaken omhandler
22/00955Saken gjelder spørsmål om beregning av ankefrist etter trygderettsloven § 9 første ledd der vedtak er sendt ut digitalt. Et særlig spørsmål i saken er hvordan parten eventuelt må varsles ved digital utsendelse av vedtak, noe som reiser spørsmål om eFrovaltningsforskriftens bestemmelser kommer til anvendelse.
20/01763Spørsmål om overgangsstønad og botid i Norge (medlem i trygden) jf. § 15-2 omfattes av trygdeforordningens virkeområde. Ingen av partene har anmodet om forsterket rett.
20/02511Spørsmål om ulike tillegg utbetalt av Forsvaret skal tas med i pensjonsgrunnlaget ved beregning av alderspensjon fra SPK.