I Trygderetten jobber vi tett på tvers av ulike faggrupper for å treffe riktige kjennelser i de ankesakene vi behandler. Vi har et sterkt juridisk fagmiljø og jobber kontinuerlig med intern kompetanseheving.

Her finner du informasjon om de ulike stillingstypene i Trygderetten i tillegg til eventuelle utlyste stillinger.

Ledige stillinger

StillingSøknadsfrist
Ingen ledige stillinger for øyeblikket-

Stillingstyper i Trygderetten

Juridisk kyndig rettsmedlem er dommer ved Trygderettens behandling av ankesaker administrerer ankesaken og leder den enkelte rett, som består av to, tre eller fem dommere. De gjør saksforberedelse, har kontakt med partene i saken, skriver utkast til kjennelse og innarbeider innspill fra meddommer. Juridisk kyndig rettsmedlem er dessuten meddommer i ankesaker som i det vesentlig inneholder juridiske problemstillinger. Dette utgjør omtrent 30 prosent av sakene i Trygderetten. Det er et krav at juridisk kyndig rettsmedlem har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og har norsk statsborgerskap.

Medisinsk kyndig rettsmedlem er dommer ved Trygderettens behandling av ankesaker på linje med juridisk kyndig rettsmedlem (jurist). I den enkelte sak settes rett med to, tre eller fem rettsmedlemmer. Det deltar medisinsk kyndig rettsmedlem i omtrent 70 prosent av sakene. Medisinsk kyndig rettsmedlem har et særlig ansvar for å ta stilling til bevis av medisinsk karakter. Det er et krav at medisinsk kyndig rettsmedlem har autorisasjon som lege i Norge og norsk statsborgerskap.

Attføringskyndig rettsmedlem er dommer ved Trygderettens behandling av ankesaker på linje med juridisk kyndig rettsmedlem (jurist). I den enkelte sak settes rett med to, tre eller fem rettsmedlemmer. Det deltar attføringskyndig rettsmedlem i omtrent 35 prosent av sakene. Attføringskyndig rettsmedlem har et særlig ansvar for å ta stiling til bevis av attføringsmessig art. Attføringskyndige rettsmedlemmer har god innsikt i arbeidsmarkedet og tiltaksapparatet. Det er et krav at attføringskyndig rettsmedlem har norsk statsborgerskap.

Rettsfullmektiger er jurister med fullmakt til å avsi kjennelser. I likhet med juridisk kyndig rettsmedlem administrerer de egne ankesaker og er også meddommer. Rettsfullmektigstillingen er en opplæringsstilling og dekker kravet til arbeidspraksis og prosedyre for advokatbevilling. Det er krav om juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og norsk statsborgerskap.

Administrasjonsavdelingen har ansvar for den administrative driften av Trygderetten som inkluderer: Personalforvaltning, økonomiforvaltning, IKT og arkiv- og kontortjenester.