Denne personvernerklæringen forteller hvordan Trygderetten samler inn og bruker personopplysninger når du besøker nettsiden www.trygderetten.no, eller når du er i kontakt med oss på andre måter. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Trygderetten er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger, jf. lov om personopplysninger av 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven). Det daglige ansvaret ivaretas av avdelingsleder for administrasjon. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Ankesaker som behandles etter trygderettsloven er unntatt personopplysningsloven siden saksgangen reguleres av trygderettsloven, jf. § personopplysningsloven § 2. Ankesakene er derfor ikke omtalt i denne erklæringen. Trygderetten er imidlertid underlagt streng taushetsplikt for ankebehandlingen, og vil sikre konfidensialitet og sikker behandling også for opplysninger i ankesaker.

1. NÅR OG HVORFOR TRYGDERETTEN SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Trygderetten behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for et av disse formålene:

 • Du besøker nettsiden vår
 • Du har sendt en henvendelse til Trygderetten, for eksempel via Kontakt oss
 • Du besøker våre lokaler og registrerer deg i vårt besøksregistreringssystem
 • Du har sendt en søknad om fri sakførsel
 • Du har søkt jobb hos oss

2. COOKIES-BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ NETTSIDEN

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Trygderetten bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere og være brukervennlige. Vi bruker ikke cookies for å spore brukeren. Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no). Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

3. BESØKENDE TIL VÅRE LOKALER

Besøkende til Trygderettens lokaler blir registrert i vårt system for besøksregistrering. Her registreres dato, navn, firma, hvem besøket er til, inn-og ut registrering, samt signatur. Formålet med registreringen er å ivareta Trygderettens behov for sikkerhet og oversikt over hvem som oppholder seg i lokalene, for eksempel ved brann. Behandlingsgrunnlaget for dette er lov om personopplysninger og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til Trygderettens lokaler.

4. GENERELLE HENVENDELSER

Trygderetten mottar generelle henvendelser fra publikum per brev, e-post, henvendelser via nettsiden og telefon. Henvendelser som gjelder en konkret ankesak vil bli overført til administrator i saken og behandlet etter trygderettslovens regler. Henvendelser som ikke har tilknytning til ankesaker vil bli besvart ut i fra henvendelsen karakter, i tråd med god forvaltningsskikk og offentleglova. Behandlingsgrunnlaget for å behandle personopplysninger ved generelle henvendelser er lov om personopplysninger og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), samtykke, og artikkel 6 nr. e), «å utføre en oppgave av allmenn interesse».

5. SØKNAD OM FRI SAKFØRSEL

Dersom du sender en søknad om fri sakførsel til Trygderetten i forbindelse med en ankesak, vil dine personopplysninger behandles i samsvar med forvaltningsloven og lov om fri rettshjelp. Behandlingsgrunnlaget for å behandle personopplysninger er lov om personopplysninger og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), «utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt».

6. OPPLYSNINGER OM JOBBSØKERE

Dersom du søker jobb hos Trygderetten, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt arkiv i om lag ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger, samt alle stillingssøknader på avdelingsdirektørnivå, bevares i samsvar med arkivlovens regler.

7. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER OG BRUK AV DATABEHANDLERE

Trygderetten utleverer ikke personopplysninger til andre mottakere unntatt i følgende tilfeller:

 • Når det følger av eller er pålagt ved lov
 • For å forsvare Trygderetten mot krav, klager eller søksmål, for eksempel ved klage til Sivilombudsmannen

Vi benytter også underleverandører (databehandlere) som kan behandle personopplysninger på våre vegne. For slik behandling har Trygderetten inngått avtale med enkelte underleverandører. Dette omfatter blant annet:

 • leverandører av IT-tjenester og -systemer
 • leverandør(er) for hosting, utvikling og drift av vår nettside

Trygderettens servere er p.t. plassert i Norge, men vi eller våre leverandører kan bruke underleverandører i utlandet. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EØS er basert på lovlig grunnlag, for eksempel EUs standardavtaler.

8. INFORMASJONSSIKKERHET

Trygderetten har etablert rutiner for beskyttelse av informasjon og personvern. Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og Trygderettens forpliktelser etter lovgivningen.

9. DINE RETTIGHETER

Hvis Trygderetten behandler personopplysninger om deg, har du flere rettigheter etter personvernregelverket. Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til trygderetten@trygderetten.no. Du har som hovedregel krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Rettighetene listet opp nedenfor gjelder ikke ankesaker, som følger egne regler. Hvis Trygderetten behandler personopplysninger om deg har du, med visse forbehold, rett til:

 • å få innsyn i egne opplysninger og informasjon om behandlingen
 • å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg
 • å få opplysninger om deg slettet hvis lovens vilkår er oppfylt
 • å be om at opplysningene vi har om deg overføres til en annen behandlingsansvarlig der behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt

Du bør også vite at:

 • hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake
 • på nærmere angitte vilkår i loven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen
 • dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet

Etter omstendighetene og hvis lovens vilkår er oppfylt kan du også ha andre rettigheter, for eksempel rett til innsyn etter offentliglova.