OM TRYGDERETTEN

Trygderettens oppgave er å behandle anker over vedtak om enkeltpersoners rett til pensjoner og andre trygdeytelser. Sakene gjelder rettigheter og plikter etter lov om folketrygd, barnetrygd og krigspensjon, samt offentlige tjenestepensjonsordninger. Trygderetten fungerer i realiteten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. I de fleste tilfeller er Trygderetten i praksis siste instans for behandling av krav om pensjoner eller andre trygdeytelser, og den har som formål å bidra til en særlig høy grad av rettssikkerhet i disse sakene. Overprøving av Trygderettens avgjørelser kan skje ved lagmannsretten.Trygderetten behandler ankesaker fra hele landet. Vi er lokalisert i Oslo, og disponerer i alt cirka 70 årsverk. Leder og i underkant av 20 faste rettsmedlemmer er jurister, og cirka 15 faste rettsmedlemmer har medisinsk- eller attføringsfaglig kompetanse. I tillegg er det ansatt 12–14 rettsfullmektiger. Trygderetten er delt inn i fem avdelinger, en administrativ og fire fagavdelinger, som hver behandler alle typer saker. En rett settes vanligvis med to eller tre rettsmedlemmer (rettsmedlemmer/rettsfullmektiger), alt etter sakens art.

TRYGDERETTENS MÅLSETTING

Trygderetten skal:

 • behandle og avgjøre saker i henhold til lov om anke til Trygderetten
 • fatte riktige avgjørelser slik at kjennelseneer i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
 • avgjøre sakene innen rimelig tid
 • avsi kjennelser som er retningsgivende for NAV, Helseklage, pensjonskasser og andre rettsanvendere innenfor trygde- og pensjonsrettens område
 • behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det inngir tillit

SAKSTYPER

Trygderetten behandler anker over vedtak som er gjort av NAV eller offentlige pensjonskasser. De største saksområdene er som følger:

 • Uføreytelser
 • Yrkesskade
 • Grunnstønad og hjelpestønad
 • Dagpenger under arbeidsløshet
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Sykepenger
 • Krigspensjon
 • Stønad til hjelpemidler – for eksempel bil
 • Pensjon fra Statens pensjonskasse
 • Pensjon fra kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser
 • Tilbakekreving av feilutbetalte ytelser

SAKSGANG

Reglene om Trygderettens behandling av saker finnes i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten.

Et vedtak vedrørende trygd eller pensjon kan ankes til Trygderetten etter at saken er endelig behandlet i den etat som har gjort vedtaket. Det vil si at eventuell klagerett til overordnet instans må være utnyttet først. Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker fra du har mottatt melding om vedtaket. Anken skal fremsettes skriftlig eller muntlig til ditt NAV-kontor eller din pensjonskasse. Dersom du fremsetter en muntlig anke, skal vedkommende kontor være behjelpelig med å sette opp en skriftlig anke. Før saken oversendes Trygderetten, skal den institusjon som har truffet vedtaket det ankes over, forberede ankebehandlingen. Det skal foretas en ny prøving av saken, og du vil få en kopi av den nye saksutredningen (oversendelsesbrev til Trygderetten), med anledning til å uttale deg. Det er først når saken er mottatt i Trygderetten at saksbehandlingen hos oss starter. Du, eller eventuelt din prosessfullmektig, vil få skriftlig melding fra oss om at saken er mottatt.

SAKSBEHANDLINGEN I TRYGDERETTEN

Saksbehandlingen er hovedsakelig skriftlig, og alle sakens dokumenter skal følge med under behandlingen. Retten skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst. Retten avgjør sakene ved vanlig flertall i en begrunnet kjennelse. Retten kan gi en forenklet begrunnelse hvis den enstemmig finner at anken ikke kan føre fram, og kjennelsen ikke antas å få betydning utover den foreliggende saken. Resultatet av behandlingen i Trygderetten de siste årene er at 13–16 prosent av vedtakene er blitt omgjort til fordel for den ankende part, og åtte til ti prosent er blitt opphevet og hjemsendt til ny behandling i forvaltningen. Behandlingen i Trygderetten er gebyrfri.

SAKSBEHANDLINGSTID

Trygderetten avsier cirka 3 500 kjennelser i året. Behandlingstiden varierer noe for de ulike sakstyper. Du finner oppdatert informasjonson om saksbehandlingstid her.

FRI RETTSHJELP

Du har rett til å la deg bistå av en prosessfullmektige/advokat. Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel i din ankesak. Retten til fri rettshjelp i Trygderetten er behovsprøvd i form av inntekts- og formuesgrenser. I tillegg må Trygderetten finne at det er nødvendig med bistand fra advokat i saken. En advokat vil kunne orientere nærmere om vilkårene.

SAKSKOSTNADER

Retten kan bestemme at din motpart skal betale de nødvendige utgifter du har i forbindelse med ankesaken der som vedtaket du har anket over blir endret til din fordel. Det vil som oftest gjelde utgifter til advokatbistand. Dersom du vinner fram med anken, vil du også kunne få dekket nødvendige utgifter i forbindelse med tidligere klagesak. Dette gjelder selv om du ikke har hatt bistand av advokat i ankesaken for Trygderetten. Dekning av tidligere sakskostnader vil særlig være aktuelt for anker behandlet i NAV, hvor man har en internklageordning før saken kan bringes inn for Trygderetten.