Siden oktober 2019 har det vært stor oppmerksomhet rundt saker vedrørende rettigheter til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger etter trygdeforordning (EF) 2004/883, gjeldende for Norge fra 1. juni 2012. Blant annet dreier det seg om hvilke begrensninger forordningen (gjennom EØS-avtalen) gir for å ha vilkår om opphold i Norge for disse ytelsene. Fra siste halvår i 2017 avsa Trygderetten flere ganger kjennelser som avvek fra NAVs forståelse av reglene. Disse sakene ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling.

Trygderetten behandlet i perioden fra 2012 til 2019 anslagsvis 150 slike saker. I noen av sakene ser det ut til at heller ikke Trygderetten har oppdaget trygdeforordningens betydning.

Trygderetten har ikke anledning til å gjenoppta saker på eget initiativ. NAV har gått gjennom sakene om kontantytelser i EØS, også de som har blitt behandlet i Trygderetten. Trygderetten ga NAV opplysninger som kunne lette identifiseringen av aktuelle saker.

Trygderettens leder redegjorde for Trygderettens rolle i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i januar 2020.

I august samme år kom granskningsutvalget med sin rapport NOU 2020: 9, der ett kapittel fokuserte på Trygderettens rolle. I ettertid har Trygderetten jobbet med å endre praksis der dette var nødvendig for at en slik sak ikke skal oppstå igjen.

Dokumenter og linker

DokumentDato
Brev fra TR til ASD 28. oktober 201928.10.2019
Brev fra ASD til Trygderetten 30. oktober 2019 30.10.2019
Trygderettens leders redegjørelse i Stortinget09.01.2020
Granskningsutvalgets rapport04.08.2020
Trygderettens svar til ASD etter Granskningsutvalget30.10.2020

Kjennelser vist til i brev til ASD

Kjennelser som det er vist til i brev 28. oktober 2019 til Arbeids- og sosialdepartementet, er lagt ut nedenfor. Øvrige kjennelser er søkbare på lovdata.no

Ankesaksnr.Sammendrag
Ankesak 16/02634, avgjort 27.10.2017Anke over vedtak gjort av NAV Klageinstans den 29. februar 2016 vedrørende tilbakebetaling av mottatte arbeidsavklaringspenger, jf. EØS reglene om fri bevegelighet.
Ankesak 17/01058, avgjort 26.01.2018Anke over vedtak gjort av NAV Klageinstans den 2. juni 2016 vedrørende krav om tilbakebetaling av mottatte arbeidsavklaringspenger samt ileggelse av rentetillegg, jf. folketrygdloven § 22-15 og § 22-17a samt artikkel 21 i Europaparlaments - og rådsforordning 883/2004.
Ankesak 17/02308, avgjort 08.12.2017Tilbakekreving av arbeidsavklaringspenger på grunn av utenlandsopphold i Land innenfor EØS.
Ankesak 17/03662, avgjort 02.03.2018Anke over vedtak truffet 26. januar 2017 av NAV Klageinstans om tilbakekreving av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 22-15.
Ankesak 18/00567, avgjort 23.03.2018Avslag på å beholde sykepengene under opphold i land B innenfor EØS.
Ankesak 18/00741, avgjort 01.03.2019Avslag på sykepenger under utenlandsopphold, jf. folketrygdloven § 8-9 samt forordning EØS 883/2004 artikkel 21.
Ankesak 18/03099, avgjort 07.03.2019Krav om tilbakebetaling av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 22-15.
Ankesak 17/02148, avgjort 13.07.2018Anke over vedtak gjort av NAV Klageinstans den 4. oktober 2016 vedrørende nektelse ararbeidsavklaringspenger på grunn av flytting til Land C i Norden.
Ankesak 17/03677, avgjort 14.09.2018Anke over vedtak truffet av NAV Klageinstans den 14. mars 2017 om krav om tilbakebetaling av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 22-15.
Ankesak 18/00607, avgjort 27.02.2019Anke over vedtak om avslag på krav om å få innvilget utsettelse av fedrekvote. Lov om folketrygd §§ 14-10, 14-11 og 2-14.
Ankesak 18/03690, avgjort 05.04.2019Anke over avslag på krav om dagpenger.
Ankesak 18/03718, avgjort 05.04.2019Arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold, jf.folketrygdloven § 11-3 slik den lød før 1. januar 2018 samt forordning 883/2004 artikkel 21.
Ankesak 19/00062, avgjort 04.04.2019Tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger på grunn av opphold i utlandet.
Ankesak 18/03832, avgjort 10.05.2019Anke over vedtak om avslag på krav om rett til å beholde arbeidsavklaringspenger i forbindelse med utenlandsopphold ut over fire uker. Folketrygdloven § 11-3.
Ankesak 18/01101, avgjort 22.01.2019Anke over vedtak om tilbakekreving av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven §§ 11-3 og 22-15.
Ankesak 16/02619, avgjort 05.05.2017Anke over NAV Klageinstans sitt vedtak over virkningstidspunkt for forsørgingstillegg til uførepensjon. Lov om folketrygd §§ 3-25 og 22-13, slik bestemmelsene lød før 2015.