Trygderetten har 16. mai 2023 sendt brev til EFTA-domstolen med anmodning om rådgivende uttalelse i sak om uføretrygd.

Trygderettens leder har besluttet at saken behandles med fem medlemmer etter trygderettsloven § 7. Saken gjelder en norsk statsborger med trygdetid fra Irland i tillegg til Norge. Han mottar 80 prosent uføretrygd fra Norge, men har fått avslag på uføreytelse i Irland. NAV har beregnet uføretrygden hans etter det såkalte delpensjonsprinsippet (pro rata) i trygdeforordningen artikkel 52 nr. 1 bokstav b. Spørsmålet i saken er om han har rett til å få utbetalt tilleggsytelse etter trygdeforordningen artikkel 58 slik at han kommer opp på nivået for minsteytelse i folketrygdloven § 12-13 annet ledd. Svaret på dette spørsmålet beror særlig på om minsteytelsene i folketrygdloven § 12-13 annet ledd utgjør en minimumsytelse også i trygdeforordningen artikkel 58s forstand.

Saken er relevant også for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister.

Du kan lese anmodningsbrevet her: