Trygderetten sendte i januar anmodning til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i en sak som gjelder rett til overgangsstønad (stønad til enslig mor eller far) for en svensk statsborger.

Trygderettens leder har besluttet at saken behandles med fem medlemmer etter trygderettsloven § 7 tredje ledd. Det spørsmålet Trygderetten ønsker svar på, er særlig om overgangsstønad etter folketrygdloven kapittel 15 er en ytelse som omfattes av det materielle virkeområdet til Forordning (EF) nr. 883/2004. Da kravet om overgangsstønad ble fremmet, hadde den ankende part kun to års medlemskap i folketrygden. NAV avslo kravet med den begrunnelse at hun ikke oppfylte medlemskapsvilkåret i folketrygdloven § 15-2 om tre års forutgående medlemskap (nå fem år). Spørsmålet i saken er om NAV plikter å ta hensyn til forutgående tid i Sverige ved vurderingen av om medlemskapsvilkåret er oppfylt, og svaret på dette synes særlig å bero på om Forordning (EF) nr. 883/2004 kommer til anvendelse. Helt siden 1994 har norske myndigheter forutsatt at overgangsstønad faller utenfor EØS-avtalen, så saken har formodentlig implikasjoner for en hel del saker.

Du kan lese anmodningsbrevet her:

EFTA-domstolen avholdt høring i saken den 24. mai. En uttalelse i saken kan ventes over sommeren.