Bilde
A man is working

Trygderettens grunngitte kjennelser ligger nå ute på lovdata.no og er tilgjengelige for alle som ønsker å lese dem. I tillegg vil alle kjennelser som avsies fra nå av legges ut. Dette er et viktig steg i Trygderettens arbeid med å bli mer synlig og transparent.

Fra og med 30. november 2020 ligger alle kjennelser som tidligere lå på Lovdata Pro nå også på lovdata.no – tilgjengelig for alle. Grunngitte kjennelser som ikke tidligere har vært publisert vil også etter hvert bli anonymisert og lagt ut på lovdata.no.

Det ble satt av midler i revidert statsbudsjett for 2020 for at alle Trygderettens grunngitte kjennelser skulle anonymiseres og legges ut gratis tilgjengelig for allmenheten. Inntil nå har et utvalg av Trygderettens kjennelser ligget tilgjengelig på Lovdata Pro og da bare for betalende abonnenter på Lovdata.

Per i dag ligger 38 309 kjennelser på Lovdatas åpne versjon. Antallet vil øke i tiden fremover både ved at restanser legges ut og ved at nye kjennelser publiseres fortløpende.

Det vil nå være mulig for alle å søke seg frem til Trygderettens grunngitte avgjørelser. Det antas at dette vil kunne øke rettsikkerheten og være til hjelp for de som ønsker å se trender etc i avgjørelsene og ikke minst være en fordel for den enkelt bruker. Ankende parter, prosessfullmektiger, studenter og pressen vil kunne fange opp avgjørelser av interesse.

Trygderetten er veldig fornøyd med avtalen som nå er på plass håper at dette kan bidra til at det blir lettere å få oversikt over Trygderettens kjennelser og rettsanvendelse slik at vi kan unngå flere saker som EØS-saken fremover.

Dette er et viktig steg i riktig retning etter EØS-saken og vi er fornøyde med at vi har kommet i gang med tiltak som styrker rettssikkerheten i saker der Trygderetten og NAV er uenige i lovtolkningen.

Kjennelsene er tilgjengelige på: https://lovdata.no/register/trygderetten eller via søk på Trygderettens hjemmesider.