Trygderetten har gjennomgått utredningen, og vi er positive til forslagene som er lagt frem. Etter vår vurdering er forslagene godt gjennomtenkte og formålstjenlige.

Vi er fornøyde med at utvalget mener Trygderettens arbeid holder høy kvalitet. Vi ser samtidig at saksbehandlingstiden er for lang og at tiltakene som er foreslått vil bidra til å redusere tidsbruken.

Forslaget om å gjøre Trygderetten til særdomstol er velbegrunnet og vi mener det vil være en fordel både for den enkelte og for systemet som helhet. Trygderettens hybride rolle, som et domstolsliknende forvaltningsorgan gir noen utfordringer. Ved å bli en særdomstol tror vi tilliten til Trygderetten vil øke, og vi mener det er positivt at langt flere vil få domstolsbehandling av sine trygde- og pensjonssaker. 

Forslagene om enedommer og mer bruk av forenklet grunngivning vil være effektive også ved nåværende organisering. Andre forslag, slik som seksmånedersfrist og aktiv saksstyring, er inspirert av sivilprosessen og krever en lavere restansebeholdning og interne endringer i saksbehandlingen. Forslagene om mer muntlig behandling og mindre bruk av opphevelser vil være ressurskrevende for Trygderetten, men kan likevel være et gode for systemet som helhet.

Trygderetten arbeider nå med en høringsuttalelse og vil komme med nærmere innspill til utformingen av de foreslåtte lovendringene.