Riksrevisjonen offentliggjorde i dag en rapport om saksbehandlingstiden i NAV og Trygderetten.

Trygderetten har samarbeidet med Riksrevisjonen i forarbeidet og er godt kjent med innholdet i rapporten.

Riksrevisjonen peker på lang saksbehandlingstid i klage- og ankekjeden for trygde og pensjonssaker.   Trygderetten baserer arbeidet på prognoser fra NAV Klageinstans og ressurser tildelt fra Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD). Saksbehandlingstidene i Trygderetten har økt de siste årene som følge av økt saksinngang fra NAV Klageinstans, høyere andel saker som må behandles av tverrfaglig rett og økt kompleksitet i sakene.

Flere tiltak er iverksatt for å redusere saksbehandlingstiden i Trygderetten. Budsjettstyrking har gjort det mulig å ansette flere medisinsk kyndige rettsmedlemmer. Antall attføringskyndige rettsmedlemmer er doblet siden 2019. 

Trygderetten tar med seg funnene fra rapporten videre i arbeidet. Sammen med egne tiltak blir god dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet og ASD viktig for å få ned saksbehandlingstiden.