EFTA-domstolen besvarte Trygderettens anmodning om rådgivende uttalelse i dom av 29. juli 2022 i sak E-2/22 hvor EFTA-domstolen kom til at overgangsstønad utgjorde en familieytelse etter artikkel 3 nr. 1 bokstav j) i forordning (EF) nr. 883/2004.

Trygderetten avsa kjennelse i saken den 30. august 2022 der EFTA-domstolens konklusjon ble lagt til grunn. Forordningen fikk dermed anvendelse i saken, med den følge at den ankende part i henhold til forordningens artikkel 6 hadde rett til å få medregnet trygdetid i Sverige ved vurderingen av om vilkåret i folketrygdloven § 15-2 om tre års forutgående medlemskap i folketrygden var oppfylt. De øvrige vilkårene for overgangsstønad var også oppfylt. Trygderetten omgjorde etter dette vedtaket slik at den ankende part fikk innvilget overgangsstønad fra søknadstidspunktet.

I pressemelding 23. februar 2023 uttalte NAV at etaten, i samsvar med ovennevnte avgjørelser fra EFTA-domstolen og Trygderetten, har endret praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket. Praksis er endret for barnetrygd, kontantstøtte og stønad til enslig mor eller far. Endringene innebærer blant annet at foreldre som bor sammen med barnet i et annet EØS-land, kan ha en selvstendig rett til familieytelser fra Norge. Det skal heller ikke lenger skilles mellom foreldre som aldri har bodd sammen og gifte, skilte, separerte eller tidligere samboende foreldre. Endringen innebærer at også foreldre som aldri har bodd sammen, har rett til familieytelser fra Norge hvis en av foreldrene er omfattet av norsk trygdeordning.

For barnetrygd og stønad til enslig mor eller far, opplyste NAV at praksisendringen gjelder med virkning fra 1. januar 1994. For kontantstøtte opplyste NAV at endringen gjelder fra 1. august 1998 som er måneden ytelsen ble innført i norsk rett.

I pressemeldingen het det videre at de som mener de har eller har hatt en sak som kan være berørt av praksisendringen, kan ta kontakt med NAV.