Siden oktober 2019 har det vært stor oppmerksomhet rundt saker vedrørende rettigheter til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger etter trygdeforordning (EF) 2004/883, gjeldende for Norge fra 1. juni 2012. Blant annet dreier det seg om hvilke begrensninger forordningen (gjennom EØS-avtalen) gir for å ha vilkår om opphold i Norge for disse ytelsene. Fra siste halvår i 2017 avsa Trygderetten flere ganger kjennelser som avvek fra NAVs forståelse av reglene. Disse sakene ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling.

Trygderetten behandlet i perioden fra 2012 til 2019 anslagsvis 150 slike saker. I noen av sakene ser det ut til at heller ikke Trygderetten har oppdaget trygdeforordningens betydning.

Trygderetten har ikke anledning til å gjenoppta saker på eget initiativ. NAV går nå gjennom sakene om kontantytelser i EØS, også de som har blitt behandlet i Trygderetten. Trygderetten har gitt NAV opplysninger som kan lette identifiseringen av aktuelle saker.

Les mer om dette på vår samleside om EØS-saken.