Trygderetten er et domstollignende og uavhengig organ som behandler saker om trygd og pensjon.

Les mer om oss eller ta kontakt.

 

Slik anker du til Trygderetten

Bilde

Du har fått et vedtak fra NAV Klageinstans, Helseklage, Statens pensjonskasse eller en annen pensjonskasse som du ikke er enig i.

Les mer
Bilde

Du kan anke vedtaket til Trygderetten ved å sende anken inn til instansen som fattet vedtaket (som regel NAV Klageinstans). Instansen sender anken videre til Trygderetten.

Les mer
Bilde

Trygderetten mottar din anke, og anken behandles av Trygderettens dommere.

Les mer
Bilde

Du mottar et brev i posten eller i din digitale postkasse når anken er ferdig behandlet.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Nei. Trygderetten er et domstollignende forvaltningsorgan som skal treffe avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Selv om Trygderetten ikke er en domstol i vanlig forstand, er den uavhengig og kan ikke instrueres av noe annet organ.

Trygderetten kan ikke svare for saksbehandlingen eller vurderingene som er gjort av NAV eller saksbehandlingstiden hos NAV.

I hovedsak koster det ingenting å anke en sak inn for Trygderetten.

Velger du å bruke advokat, kan du pådra deg utgifter knyttet til dette (se nedenfor).

Trygderetten skal sørge for et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, og det er ikke nødvendig å bruke advokat. Det er viktig at du gir opplysninger som er relevante for saken og klargjør dine synspunkter så godt som mulig. Hvis du ønsker det kan du bruke advokat som prosessfullmektig, eller gi en annen person fullmakt til å representere deg i sak for Trygderetten.

Hvis du bruker advokat, må du i utgangspunktet betale regningen selv.

Hvis du får medhold i anken, har du krav på å få dekket nødvendige utgifter til prosessfullmektig. Hvis advokatens salærkrav er høyere enn det retten anser som nødvendig, vil du kun få dekket deler av kostnadene.

Vinner du ikke fram med anken, vil du etter søknad kunne få dekket utgifter til advokat eller rettshjelper gjennom ordningen for fri rettshjelp. Ordningen opererer med inntekts- og formuesgrenser, og det innvilges normalt ikke unntak fra disse. Ved henvendelse til advokat eller rettshjelper vil denne vurdere om du kvalifiserer for fri sakførsel og vil kunne sende søknaden for deg. Mange advokater tilbyr gratis vurdering av eller samtale om din sak, og om du kvalifiserer for å søke om fri sakførsel. Informasjon om ordningen finner du her.

Hvis du vil trekke din anke, kan du skrive et brev om dette som du undertegner og sender til Trygderetten, enten digitalt via e-Dialog eller per post. Det holder at du skriver at du trekker anken. eDialog finner du her.